Regulamin sklepu „Afrodyta”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Afrodyta”;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sexshopafrodyta.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Afrodyta, Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, Tel. 605274335 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu dostępnego pod www.sexshopafrodyta.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep, działający pod www.sexshopafrodyta.pl, prowadzony jest przez Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8221982253, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sexshopafrodyta.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki Prywatności i  Polityki dotyczącej cookies oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usług za pośrednictwem Sklepu. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sexshopafrodyta.pl, dokonać wyboru modelu oraz jego kolorystyki (jeżeli jest dostępna) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335,Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
 
4.7.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub Inpost Paczkomaty. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się tutaj . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia pieniędzy za transakcję na konto firmy Afrodyta

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, są to kwoty już gotowe do zapłaty przez klienta

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a) przelewem na numer konta bankowego 67 1020 3378 0000 1102 0349 9209,
b) płatnością w systemie Payu, 
c) płatnością w systemie PayPal
d) przy odbiorze paczki .

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 28 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient jeśli odstąpi od umowy wysyła towar na własny koszt na adres Afrodyta Tomasz Szczepaniak, ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny

Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 32 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na konto. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 28 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 28 dni.”;
b) „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na klienta koszt”;
c) „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres afrodyta.etm@onet.pl. Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
8.3.Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335, mailowo pod adres afrodyta.etm@onet.pl.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5.Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 28 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Pobierz formularz reklamacji pobierz pdf | Pobierz formularz reklamacji pobierz word

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Afrodyta ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny, NIP: 8331385860, REGON: 382518650, email: afrodyta.etm@onet.pl, tel. 605274335  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Afrodyta.
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Sklepu reguluje "Polityka ochrony prywatności" dostępna na stronach internetowych Sklepu. Polityka ochrony prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Ważne!!

Kupując na stronie www.sexshopafrodyta.pl  sprzedaż odbywa się tylko wysyłkowo poprzez InPost paczkomat lub kuriera DPD, nie ma możliwości odbioru osobistego w klepie.

Czas realizacji zamówienia jest od 2 dni do 30 dni.

Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy Afrodyta

Czas na wszelkie zwroty i reklamacje to 28 dni, natomiast pieniądze wracają na konto do 32 dni.

Klient odsyłający towar jest zobowiązany dołączyć kopie wypełnionego formularza zwrotu lub reklamacji do przesyłki

Zwrot i reklamacje klient wysyła na własny koszt

Kontakt telefoniczny z firmą Afrodyta jest od poniedziałku do piątku (wyłączając święta) w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem 605274335, natomiast e-mail można wysyłać w każdym momencie.

Dane wysyłkowe do reklamacji i zwrotów: Afrodyta Tomasz Szczepaniak, ul. Tomaszowska 1, 97-221 Rokiciny.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy pobierz pdf | Pobierz formularz odstąpienia od umowy pobierz word